Specjalizacje

Obszary działalności kancelarii adwokackiej Gdańsk/Puck

Prawo  rodzinne:

 • sporządzenie pism procesowych np:  pozew o rozwód, pozew o alimenty, wniosek o podział majątku małżeńskiego, ustalenie kontaktów z dziećmi, ograniczenie władzy rodzicielskiej;
 • reprezentacja procesowa w sprawie o: rozwód, separacje, alimenty, zniesienie wspólności majątku małżeńskiego, podział majątku małżeńskiego;

Prawo spadkowe:

 • przygotowujemy wnioski o stwierdzenie nabycia spadku i dział spadku;
 • zapewniamy reprezentacje w postępowaniach o nabycie spadku i dział spadku;
 • sporządzamy projekty notarialnego podziału majątku spadkowego dotyczącego nieruchomości;

Prawo cywilne:

 • dochodzenie wynagrodzenia i odszkodowania za słupy i urządzenia elektroenergetyczne posadowione na nieruchomościach.
 • dochodzenie zadośćuczynienia i odszkodowania za uszkodzenie ciała lub śmierć osoby bliskiej w  wypadku samochodowym, uszkodzenia ciała w wyniku potrącenia i pośliźnięcia.  W sprawach tych wynagrodzenie może być płatne dopiero po zakończeniu postępowania
 • reprezentacja procesowa w procesach cywilnych i postępowaniu nieprocesowym m.in.:   o zapłatę, odszkodowanie, błędy medyczne, podział majątku spadkowego, podział nieruchomości, odszkodowanie za urządzenia elektroenergetyczne;
 • wydawanie opinii i analiza prawna gotowych umów;
 • przygotowanie skargi do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu;
 • sporządzenie pism procesowych: pozew, wniosek, apelacja, skarga kasacyjna;

Prawo gospodarcze:

 • sądowe dochodzenie należności z tytułu: niezapłaconej  faktury, odszkodowania za niewykonana umowę;
 • analiza i tworzenie umów gospodarczych np: najmu, dzierżawy, sprzedaży, użytkowania, franchisingu, umów deweloperskich;
 • obsługa prawna procesów inwestycyjnych, pozwolenie na budowę, analiza prawna umowy sprzedaży nieruchomości;
 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorców.
 •  zajmujemy się  prawem nieruchomości w tym obsługą prawną procesów inwestycyjnych, analizą umów deweloperskich i najmu;

Prawo pracy:

 • reprezentacja procesowa w sprawie o: zapłatę wynagrodzenia  za pracę, odszkodowanie, bezskuteczność wypowiedzenia umowy o prace, przywrócenie do pracy;
 • sporządzanie odwołania od bezzasadnego wypowiedzenia umowy o pracę;

Prawo upadłościowe

 • sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa / konsumenckiej ;
 • reprezentacja  procesowa,  w sprawach o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstw   i konsumentów;
 • restrukturyzacja zobowiązań;
 • negocjowanie warunków , umarzania i odraczania spłat wierzytelności;

Prawo bankowe

 • analiza kredytowych umów bankowych w CHF
 • wytaczanie   powództw   przeciwko bankom,  w sprawach:   rzekomych  kredytów we frankach   szwajcarskich,    umów   indeksowanych   /  waloryzowanych, denominowanych,     umów     aktualnie   obowiązujących,    spłaconych   i wypowiedzianych
 • dochodzimy unieważnienia w/w umów,  zwrotu gotówki oraz  zmniejszenia  salda zadłużenia (tzw. odfrankowienie).

Prawo karne:

 • obrona w procesach karnych dotyczących m.in.: przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu (zabójstwo, uszkodzenie ciała, bójka i pobicie), przestępstw przeciwko mieniu (kradzież, rozbój, oszustwo, paserstwo),  przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji (wypadek samochodowy, katastrofa, nietrzeźwość kierowcy;
 • przygotowanie pism takich jak: apelacja, zażalenie, kasacja, wniosek o wznowienie;

ADWOKAT ŁUKASZ MERCHEL, jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w ToruniuObrona pracy magisterskiej związana z zadośćuczynieniem za szkodę niemajątkową – pod kierunkiem Kierownika Katedry Prawa Cywilnego i Międzynarodowego Obrotu Gospodarczego UMK. Od 2011 roku, Członek Pomorskiej Izby Adwokackiej z siedzibą w Gdańsku.

Specjalizuje się w prawie cywilnym,spadkowym, rodzinnym i sporach sądowych.